Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door BikeBizz, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door BikeBizz uitdrukkelijk worden goedgekeurd.
De toepasselijkheid van algemene en / of andere ( inkoop ) voorwaarden van de wederpartij wordt door BikeBizz uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door BikeBizz zijn aanvaard.
De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.

Artikel 2: Totstandkoming
Het doen van een offerte door BikeBizz is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien ( 14 ) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo BikeBizz de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, dan wel BikeBizz een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en / of andere tussenpersonen, binden BikeBizz eerst nadat deze overeenkomsten door BikeBizz schriftelijk zijn bevestigd. Dan wel BikeBizz feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
Wijzingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen BikeBizz en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 3: Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van BikeBizz ( Berkel Rodenrijs) als plaats van levering.
De door BikeBizz geleverde zaken blijven eigendom van BikeBizz totdat de wederpartij allen navolgende verplichtingen uit enige met BikeBizz afgesloten overeenkomst is nagekomen:

 • De tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaken zelf;
 • De eventuele vordering wegens niet nakoming door de wederpartij met BikeBizz gesloten overeenkomst.
  De aansprakelijkheid en het risico over de door BikeBizz te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de wederpartij.
  Voor leveringen naar buitenland gelden de volgende bepalingen:
  BikeBizz behoudt het recht van eigendom van de geleverde goederen voor tot het moment dat alle vorderingen die wij, op welke rechtelijke basis dan ook, ten opzichte van de zakelijke verbintenis hebben of nog zullen krijgen in hun geheel zijn voldaan.
  Wij staan onze klanten doorverkoop via de gebruikelijke zakelijke weg herroepbaar toe. Dit recht vervalt in geval de betalingen worden stopgezet. De klant draagt nu reeds alle vorderingen met nevenrechten die hij ten aanzien van de doorverkoop heeft aan ons over. De overdracht van deze vorderingen dient als zekerheid voor alle rechten als genoemd in artikel 3.5.1. De klant kan de overgedragen vorderingen invorderen, voor zover wij deze machtiging niet hebben ingetrokken. De machtiging tot invordering vervalt zonder dat deze uitdrukkelijk is ingetrokken, indien de klant de betalingen stopzet. Op ons verzoek dient de klant ons onherroepelijk schriftelijk mede te delen aan wie goederen zijn doorverkocht en welke vordering hij hierdoor heeft op de koper. Hij dient op eigen kosten gelegaliseerde akten voor ons op te stellen, waaruit blijkt dat de vorderingen aan ons worden overgedragen.
  Het is de klant niet toegestaan om op andere wijze te beschikken ten aanzien van voorwerpen die onder voorbehoud dan wel mede ons eigendom zijn oftewel ten aanzien van de aan ons overgedragen vorderingen. Pandbeslag of overige beperkingen van rechten ten aanzien van de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende voorwerpen dienen door de klant onmiddellijk aan ons te worden medegedeeld.
  Wij hebben ten allen tijden het recht om teruggave van de ons toebehorende goederen te eisen, indien de klant ten aanzien van de betalingen in gebreke blijft of zijn vermogenssituatie zich in wezenlijk opzicht verslechtert. Wanneer wij van de recht gebruik maken, is, andere dwingende wettelijke bepalingen en onverlet latende, alleen dan van terugtrekking uit de overeenkomst sprake, wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren.
  Wanneer de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen op de klant met in totaal meer dan 20% overschrijdt, dan zullen wij op verzoeken van de klant zekerheden van onze keuze vrijgegeven.

Artikel 4: Informatieplicht
Op eerste verzoek daartoe van BikeBizz is wederpartij verplicht aan BikeBizz mede te delen haar juiste BTW – identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.
Artikel 5: Prijzen
BikeBizz behoudt het recht de prijzen tussentijds te wijzigen.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is BikeBizz gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomst te verhogen.
Artikel 6: Zekerheid
BikeBizz is gerechtigd al vorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de nakomingsverplichting van wederpartij te vorderen.
Artikel 7: Reclame
De wederpartij dient de door BikeBizz afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk ( en uiterlijk binnen 24 uur daarna ) te ( laten ) onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn afgeleverd;
of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen althans, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden.
Worden gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij dit binnen 8 werkdagen na aflevering dan wel installatie schriftelijk aan BikeBizz te melden.
Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van BikeBizz, dan kan BikeBizz hetzij gebreken herstellen, hetzij het netto factuurbedrag verrekenen.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met BikeBizz.
Artikel 8: Garantie
BikeBizz garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, welke gebruik uitdrukkelijk bij de overeenkomst met BikeBizz is voorzien.
De garantie geldt niet indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling dan wel onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummer of plombes zijn verminkt of verwijderd.
Ingeval garantie door BikeBizz is verstrekt, beloopt de garantietermijn,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan de wettelijke garantietermijn.
Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
Zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de wederpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van BikeBizz.
De zaken die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door BikeBizz aan de wederpartij afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiecertificaat of garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Niet , niet tijdig en / of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van BikeBizz.
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft BikeBizz, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van BikeBizz zonder dat BikeBizz tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
Onder overmacht aan de zijde van BikeBizz is onder meer sprake indien BikeBizz na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van BikeBizz als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van BikeBizz ontstaan.
Aansprakelijkheid van BikeBizz voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
De totale aansprakelijkheid van BikeBizz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 500,-
De aansprakelijkheid van BikeBizz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij BikeBizz onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BikeBizz ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BikeBizz in staat is adequaat te reageren.
De wederpartij vrijwaart BikeBizz hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door BikeBizz geleverde zaken.
Artikel 10: Ontbinding
BikeBizz is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of intresten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
aan de wederpartij surseance van betaling is verleend;
ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
de wederpartij overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd;
de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 11: Opschortingrecht
Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor haar niet uit de met BikeBizz gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft BikeBizz het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 12: Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van BikeBizz, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door BikeBizz aangewezen bank of girorekening, binnen tien dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder korting of compensatie.
BikeBizz is ten allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 13: Rente en kosten
Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij in verzuim en is BikeBizz gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een rente van 2% aan de wederpartij in rekening te brengen.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 125,-

Artikel 14: Annulering
Indien een door BikeBizz aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is BikeBizz gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan BikeBizz in rekening gebracht.
BikeBizz aanvaardt de aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van BikeBizz producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.
De wederpartij vrijwaart BikeBizz voor regresvorderingen van haar wederverkopers van BikeBizz producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Artikel 15: Persoonsgegevens
BikeBizz leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoongegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met BikeBizz contact opnemen. BikeBizz zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen.
De door wederpartij verstrekte gegevens worden door BikeBizz gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden op genomen in een bestand.
Artikel 16: Bewijs

Voor de bepaling van de omvang van de betalingverplichtingen van de wederpartij zijn de administratieve gegevens van BikeBizz beslissend, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
Behoudens tegenbewijs gelden tussen BikeBizz en haar wederpartij de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
Indien krachtens een met BikeBizz gesloten overeenkomst door BikeBizz aan de wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle offertes, transacties en de door BikeBizz met de wederpartij gesloten overeenkomsten, is voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en / of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te `Amsterdam, maar BikeBizz houd zich zelf het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de wederpartij haar algemene zetel heeft.

BikeBizz